Potrzebujesz pomocy? +48 601 186 690

Szukaj firmy

Spadek

Co wchodzi w skład spadku?

Spadek stanowi ogół cywilnych majątkowych praw i obowiązków zmarłego (art. 922 § 1 k.c.). Do spadku nie należą natomiast majątkowe prawa i obowiązki wynikające z przepisów należących do innych działów prawa (prawa administracyjnego, prawa finansowego). Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

Przykładowo w skład spadku wejdzie:
 • własność rzeczy,
 • udział we współwłasności,
 • użytkowanie wieczyste,
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 • zastaw i hipoteka, ale tylko razem z wierzytelnością, którą zabezpieczają prawa i obowiązki wynikające ze stosunków zobowiązaniowych (co do zasady) roszczenie o naprawienie szkody majątkowej,
 • prawo odkupu,
 • prawo pierwokupu,
 • prawo do jednorazowego odszkodowania pieniężnego z tytułu wypadku przy pracy,
 • prawo pracownika do nieodpłatnego nabycia akcji,
 • prawo do żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości posiadanie, zarówno samoistne, jak i zależne,
 • prawa wynikające z papierów wartościowych, np. z weksla lub czeku,
 • długi spadkowe.

Co NIE wchodzi w skład spadku?

Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

Przykładowo do spadku nie wchodzą:
 • dobra osobiste,
 • roszczenia alimentacyjne,
 • uprawnienie do renty,
 • umowa o dzieło, której wykonanie zależy od osobistych przymiotów przyjmującego zamówienie (np. namalowanie obrazu przez malarza),
 • prawo dożywocia wynikające z umowy dożywocia,
 • prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego, ich sukcesja jest możliwa jedynie na podstawie i w granicach przepisów Ordynacji podatkowej,
 • prawo do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki,
 • uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowej,
 • spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

Stosunek najmu po śmierci najemcy.

Wstąpienie w stosunek najmu po śmierci najemcy jest uregulowane w sposób szczególny. W razie śmierci najemcy w stosunek najmu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Warunkiem jednak wstąpienia w stosunek najmu jest stałe zamieszkiwanie z najemcą w tym lokalu w chwili jego śmierci. W braku osób uprawnionych stosunek najmu wygasa.

Źródło: spadek.info.pl

O nas