Potrzebujesz pomocy? +48 601 186 690

Szukaj firmy

Zasiłek Pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

  1. Ubezpieczonego.
  2. Osoby pobierającej emeryturę lub rentę.
  3. Osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania.
  4. Członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 1-2.

Członkami rodziny, o których mowa w pkt. 4, są:

Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, wnuki i rodzeństwo, małżonek (wdowa i wdowiec), rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje również w razie śmierci ubezpieczonego po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu.

Wysokość zasiłku.

W maksymalnej wysokości zasiłek pogrzebowy wypłacany jest członkom rodziny zmarłego ubezpieczonego oraz osoby pobierającej emeryturę lub rentę ZUS.

W razie pokrycia kosztów pogrzebu przez pracodawcę, dom pomocy społecznej, gminę, instytucję zakonną lub diecezjalną, zasiłek przysługuje tym podmiotom w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi miedzy te osoby lub podmioty - proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, lecz członek rodziny poniósł również część jego kosztów, zasiłek pogrzebowy przysługuje temu członkowi rodziny w kwocie 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Zasiłki pogrzebowe wypłacają oddziały ZUS.

Aktualna kwota zasiłku pogrzebowego

Od 1 grudnia 2010 r. do dnia 28 lutego 2011 r. - 6406,16 zł

Od 1 marca 2011 r. - 4000 zł

Przedawnienie roszczeń o wypłatę zasiłku.

Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje

.

Wymagane dokumenty.

Dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego są:

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12) wyciąg z aktu zgonu oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku - kopie rachunków potwierdzone przez bank.

Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, wymagane jest zaświadczenie właściwego organu administracji państwowej lub organizacji stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu oraz rachunki kosztów poniesionych przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy.

Źródło: www.zus.pl

Dodaj własną opinię o firmie

Wpisz swoją opinię o firmie. Opisz swoją współpracę z firmą. Pomoże to w odpowiednim wyborze firmy innym klientom.

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

*
*

Regulamin publikacji opinii

  1. Zakazane jest publikowanie tekstów naruszających obowiązujące prawo i/lub dobre obyczaje.
  2. Zabronione są publikacje tekstów zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe oraz używanie w nich wulgaryzmów.
  3. Dodający opinie lub komentarz użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za skutki prawne wynikające z publikacji komentarza.
  4. Właściciel serwisu wyłączony jest z odpowiedzialności z tytułu działań realizowanych przez użytkowników serwisu.
  5. Publikacja komentarza równoznaczna jest z akceptacją zapisów regulaminu.

O nas